Jak wspierać efektywność energetyczną w budynkach poprzez rozwój umiejętności?

28 marca 2023r., w Centrum Prasowym Newseria, Varso Place, odbyło się spotkanie, pt. „Jak wspierać EE w budynkach poprzez rozwój umiejętności”, podczas którego omówione zostały działania wspierające rozwój zielonych umiejętności oraz potencjalne bariery dla budowania kompetencji z tego obszaru.

Zielone umiejętności są jednym z kluczowych czynników, by transformacja klimatyczno-energetyczna zakończyła się w Polsce sukcesem. Są to kompetencje przyszłości, bez których nie jesteśmy w stanie spełnić założeń nowego zielonego ładu. Są również coraz częściej wymagane na rynku pracy, ponieważ bez nich nie zadzieje się żaden proces transformacyjny.

Zielone umiejętności wspomagają przejście przez proces zielonej transformacji i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Nabywanie zielonych umiejętności, tworzy przewagę konkurencyjną, co jest kluczowe do osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej oraz spełnienia celów klimatycznych.

Przykładami zielonych umiejętności są m.in. zakładanie paneli fotowoltaicznych albo montowanie pomp ciepła, ale należą do nich również miękkie umiejętności, takie jak rozumienie całych procesów jak funkcjonuje łańcuch dostaw i jak go „zazieleniać”. Zrozumienie jak ważne jest propagowanie Efektywności Energetycznej, to są również zielone umiejętności.

Podczas spotkania, Arkadiusz Węglarz, Przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., przedstawił zadania, które realizujemy w ramach projektu BUILD UP SKILLS II POLAND. Jednym z zadań jest ocena efektów realizacji Krajowej Mapy Drogowej  rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków. Mapa drogowa ma za zadanie, przygotować ludzi do zwiększenia kwalifikacji w obszarze budownictwa w celu realizacji długoterminowej strategii renowacji. Omówił również działanie Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD UP SKILLS II. Celem nadrzędnym działania platformy jest stworzenie formuły dla aktywnego udziału interesariuszy rynku na szczeblu krajowym i regionalnym w tworzeniu Strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym oraz w ramach edukacji formalnej i kształcenia poza formalnego w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, zwłaszcza stosowanych w  renowacji budynków.

Celami platformy są:

  • Mobilizacja zainteresowanych uczestników rynku do wyrażania opinii i składania wniosków do tworzonej Strategii podnoszenia kwalifikacji
  • Udział zainteresowanych uczestników rynku w publicznych konsultacjach dokumentów składających się na tworzoną Strategię podnoszenia kwalifikacji
  • Przyjęcie ustaleń Strategii do realizacji przez zainteresowanych uczestników rynku w ramach ich działania
  • Kontynuacja udziału w pracach Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II po zakończeniu Projektu
Scroll to Top