Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Partnerzy projektu Build Up Skills II Poland (Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Związek Zawodowy „Budowlani”) zakończyła właśnie realizację projektu BUILD UP Skills II Poland.

Build Up Skills II Poland to ambitny projekt, który skupił się na opracowaniu Strategii zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku, znanej jako Krajowa Mapa Drogowa. Projekt trwał przez 18 miesięcy, od listopada 2022 roku do kwietnia 2024 roku, i był częścią inicjatywy Unii Europejskiej mającej na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wsparcie transformacji sektora budowlanego w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Projekt BUPS II Poland został zrealizowany na szczeblu krajowym z udziałem partnerów publicznych odpowiedzialnych za realizację Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, kształcenie i szkolenie na potrzeby sektora budowlanego, instytucji rynku pracy, instytucji badawczych, partnerów niepublicznych reprezentujących pracodawców występujących w sektorze budownictwa. Wsparcie na poziomie krajowym zapewniły Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto, w siedmiu regionach (Dolny Śląsk, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Śląsk), w których działają zarówno agencje energetyczne i podmioty sektora budowlanego zrzeszone w Stowarzyszeniu “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE), Związku Zawodowym „Budowlani” oraz Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w Budownictwie, odbyły się spotkania regionalne, które przyczyniły się do wypracowania efektów projektu

Krajowa Mapa Drogowa, będąca głównym rezultatem tego projektu, nie tylko analizuje aktualne trendy i prognozy rozwoju, ale także wskazuje kluczowe obszary wpływające na sektor budowlany w Polsce do 2030 roku. Dokument identyfikuje problemy i sugeruje kierunki zmian, co jest kluczowe dla tworzenia efektywnych strategii umożliwiających optymalną realizację termomodernizacji budynków.

Podczas tworzenia Krajowej Mapy Drogowej uwzględniono analizę status quo, badania ankietowe oraz doświadczenia członków konsorcjum i organizacji branżowych. Zostały wzięte pod uwagę opinie kluczowych interesariuszy sektora budowlanego, w tym przedsiębiorców, pracowników, instytucji rządowych i lokalnych społeczności.

Jednym z głównych celów projektu BUPS II Poland było ponowne uruchomienie Krajowej Platformy Współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków. 

Głównymi celami działania platformy jest:  

  • Mobilizacja zainteresowanych uczestników rynku do wyrażania opinii i składania wniosków do tworzonej Strategii podnoszenia kwalifikacji 
  • Udział zainteresowanych uczestników rynku w publicznych konsultacjach dokumentów składających się na tworzoną Strategię podnoszenia kwalifikacji 
  • Przyjęcie ustaleń Strategii do realizacji przez zainteresowanych uczestników rynku w ramach ich działania 
  • Kontynuacja udziału w pracach Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II po zakończeniu Projektu 

W trakcie trwania projektu do platformy przystąpiły łącznie 34 organizacje.

Jednym z kluczowych rezultatów projektu było zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników w sektorze budowlanym, którzy posiadają umiejętności niezbędne do efektywnej modernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków. W projekcie tym przeprowadzono działania edukacyjne i informacyjne, w tym 14 warsztatów regionalnych, 3 krajowe oraz konferencję podsumowującą projekt. Krajowe warsztaty partycypacyjne odgrywały kluczową rolę w upowszechnianiu jego rezultatów oraz angażowaniu interesariuszy sektora budownictwa. Regionalne Warsztaty Partycypacyjne miały na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz debaty na temat wyzwań i możliwości dotyczących strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego i odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce z perspektywy regionalnej.  

Projekt Build Up Skills II Poland ma istotny wpływ na rozwój sektora budowlanego w Polsce, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności branży poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Stanowi on istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz ochrony środowiska, zachęcając do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach oraz zwiększenie ilości wykwalifikowanych pracowników.

Scroll to Top