Krajowa Mapa Drogowa zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników budownictwa energooszczędnego – konferencja końcowa projektu BUPS

23 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”. W obecności ekspertów, przedstawicieli władz centralnych, biznesu, środowiska akademickiego oraz kluczowych interesariuszy dyskutowaliśmy o wyzwaniach związanych z kształceniem przyszłych wysoko wykwalifikowanych kadr w sektorze budownictwa, Wydarzenie było jednocześnie podsumowaniem działań w projekcie Build Up Skills II Poland.

Konferencja była okazją do dyskusji na temat aktualnych trendów i prognoz rozwoju oraz kluczowych obszarów wpływających na sektor budowlany w Polsce do 2030 roku.

W czasie wydarzenia zaprezentowaliśmy finalną wersję Mapy Drogowej w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego pn. „Strategia zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku”. Prezentacje prelegentów oraz panel dyskusyjny dotyczyły strategii rozwoju w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddanych gruntownym renowacjom. Dyskusja skupiła się również na roli i odpowiedzialności instytucji rządowych w zakresie implementacji rekomendacji zawartej w Krajowej Mapie Drogowej.

Reprezentanci partnerów projektu BUPS II Poland (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska”, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji oraz Związek Zawodowy „Budowlani”) podpisali oficjalną deklarację współpracy na rzecz implementacji Krajowej Mapy Drogowej w zakresie upowszechniania rezultatów projektu, wypracowania planów działań i polityk oraz wspierania działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych opracowanego Strategii. Deklarację podpisali również uczestnicy konferencji. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy za wsparcie naszej inicjatywy.

Konferencja była transmitowana na żywo w portalu Youtube. Z nagraniem można się zapoznać poniżej.

Scroll to Top