Relacja z II warsztatu regionalnego w woj. kujawsko-pomorskim

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z II warsztatów regionalnych projektu BUPS II Poland w województwie kujawsko-pomorskim.

Warsztaty  prowadzili Pan Szczepan Burak, reprezentujący Regionalną Agencję Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu i Pan Jerzy Piotrowiak reprezentujący Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Toruniu, z którym to stowarzyszeniem RAPEiŚ od wielu już lat ściśle współpracuje w realizacji szeregu projektów. W czasie trwania warsztatów funkcję moderatora pełnił Pan Jan Twardowski, reprezentujący SAPE S.A.

Spotkanie rozpoczął Szczepan Burak – członek Zarządu RAPEiŚ w Toruniu, który powitał uczestników i zachęcił do aktywnego udziału w warsztatach, dotyczących  rozwiązywania ważnego problemu, jakim jest niedostatek kadr wykwalifikowanych do przeprowadzania renowacji budynków w Polsce zgodnie z celami Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Następnie krótko przedstawił założenia, cele i zadania oraz partnerów  projektu Build Up Skills. Przedstawił uczestniczących w warsztatach ekspertów oraz strukturę instytucjonalną uczestników warsztatów. Wyraził szczególne zadowolenie z wysokiej frekwencji, zwłaszcza przedstawicieli szkolnictwa branżowego oraz z udziału przedstawicieli urzędów pracy, w tym z powiatowych urzędów pracy z Chełmna, a nawet spoza województwa – z Piły i Lidzbarka Warmińskiego.

Pierwszą prezentację przedstawił  Pan Arkadiusz Węglarz – ekspert KAPE S.A. , dotyczącą głównych ustaleń Mapy Drogowej krajowej strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych. Wystąpienie rozpoczął od zaprezentowania zawartości i struktury Mapy Drogowej. Mapa Drogowa koncentruje się głównie na termomodernizacji budynków w perspektywie 2030 roku. Zasadniczymi elementami Mapy Drogowej są analiza zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę i ustalenie strategii zaspokajania potrzeb edukacyjnych oraz plan działań. Określając cele strategiczne termomodernizacji budynków w perspektywie 2030 r. m.in. oszacowano planowaną powierzchnię budynków przeznaczoną do modernizacji na około 222 – 300 mln m2, co stanowi ogromne wyzwanie realizacyjne. Oszacowano też zapotrzebowanie na robotników niezbędnych do realizacji celów strategii na 400 tys. osób. Niepokojący w kontekście tych potrzeb jest duży spadek liczby pracowników w sektorze budownictwa. W przeciągu 2010 – 2022 r. liczba pracowników spadła o około16%, a w 2023 r.  spadek ten jeszcze się pogłębił. Stwierdził, że sytuację w tym zakresie poprawić może zaangażowanie kobiet i obcokrajowców, zwiększenie zainteresowania zawodami budowlanymi wśród młodych oraz przekwalifikowanie pracowników z innych sektorów gospodarki. Kluczowym jest też rozwój rynku pracy dla tzw. „zielonych specjalizacji”. Mapa Drogowa szczegółowo ustala rekomendacje dla zwiększenia udziału kobiet pracujących w budownictwie. Za najistotniejsze uznał zadbanie o lepsze zaplecze socjalne na budowie, zwiększenie ofert na prace lżejsze, zrównanie płacowe z mężczyznami oraz prowadzenie odpowiednio dedykowanych kampanii społecznych i informacyjnych. Podkreślił, że bardzo ważnym ogniwem Mapy Drogowej jest ustalenie planu działań w zakresie edukacji, wśród których za najbardziej istotne uznać należy niezbędne wykształcenie i praktyczne przygotowanie nauczycieli zawodów, doposażenie szkół w stanowiska praktycznej nauki zawodu, konieczny wzrost płac i współpracę szkół zawodowych i techników z sektorem prywatnym. Wskazał, że działania związane z termomodernizacją budynków i szkoleniem kadr finansować można z różnych funduszy, w tym m.in. z KPO, Funduszu Pracy, PFRON i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Mówca podkreślił, że żeby stworzyć rynek usług budowlanych, remontowych i instalacyjnych w zakresie OZE i efektywności energetycznej niezbędna jest wysoka jakościowo kampania promocyjno-informacyjna o ciągłym charakterze. Kampania powinna być objęta szeroka grupa interesariuszy, w tym projektanci, doradcy energetyczni, wykonawcy, pracownicy, inwestorzy, zarządcy nieruchomości oraz administracja rządowa i samorządowa. Prelegent zasugerował możliwość rozszerzenia tej listy w trakcie dyskusji. Plan działań proponowanych w Mapie Drogowej powinien podlegać monitorowaniu. Przechodząc do wniosków uznał, że najważniejsze z punktu widzenia celów strategicznych Mapy Drogowej to:

 • spadek o blisko 50% liczby pracowników w sektorze budowlanym,
 • malejący napływ pracowników z wykształceniem branżowym,
 • do realizacji strategii renowacji niezbędne jest około 327 tys. nowych osób,
 • poszerzenie podstawy programowej kształcenia branżowego o zagadnienia związane z OZE i efektywnością energetyczną,
 • zwiększenie liczby kwalifikacji rynkowych z obszaru efektywności energetycznej i OZE włączonych do ZSK.

Na koniec swojego wystąpienia Pan Arkadiusz Węglarz zaproponował pytania do dyskusji w dalszej części warsztatów.

 • Jakie są zagrożenia w praktycznym wdrażaniu Mapy Drogowej?
 • Co jeszcze należałoby wpisać do Mapy drogowej?
 • Do kogo powinna być wysłana Mapa Drogowa na szczeblu regionalnym i lokalnym?
 • Co należałoby zrobić, aby zapewnić praktyczny sukces planu działań opisanych w Mapie Drogowej?

Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Kędzierska reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy Oddział we Włocławku, przedstawiając prezentację „Rynek pracy w obliczu zielonej transformacji w województwie kujawsko-pomorskim”. Analizie poddała sytuację na rynku pracy, na którą wpływają głównie następujące czynniki: stan po okresie inflacji, wojna w Ukrainie, uruchomienie środków z KPO oraz duży deficyt kadr w sektorze budownictwa. Analizując sytuację na rynku pracy, stwierdziła, że wg Barometr 2024 najbardziej deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim są zawody technik dekarstwa, cieśla i monter instalacji sanitarnych. Następnie przedstawiła sytuację kształcenia formalnego w sektorze budownictwa. W sumie statystyki ilościowe kształtują się tutaj dość korzystnie, gdyż w województwie mamy 83 szkoły kształcące w obszarze budowlanym z ogólną liczbą ponad 2,8 tys. uczniów i ponad 700 absolwentów. Jednakże w stosunku do aktualnego, a zwłaszcza prognozowanego zapotrzebowania na poszczególne zawody jest to niewiele.  I tak np. w roku szkolnym 2022/2023, w cieszącym się dużym zainteresowaniem zawodzie technik budowlany było 167 absolwentów, monter sieci instalacji sanitarnych – 92 (średnio jedynie około 4 uczniów w placówce szkolnej), technik robót wykończeniowych – 14 absolwentów. Optymistyczny jest natomiast wskaźnik zdawalności egzaminów końcowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w budowlanym sektorze kształcenia (ponad 94%). Oceniając perspektywy rynku pracy w sektorze budowlanym brać trzeba pod uwagę następujące czynniki:

 • powstaną nowe „zielone miejsca pracy”,
 • zmniejszą się koszty poprzez m.in. oszczędzanie energii, efektywniejsze gospodarowanie zasobami, budowanie świadomego biznesu, ale nie kosztem warunków pracy i płacy,
 • zwiększanie się świadomości ekologicznej poprzez szkolenia i oddolną edukację na potrzeby zielonych miejsc pracy na wszystkich poziomach kwalifikacji,
 • „zielone doradztwo zawodowe” (działania świadomościowe),
 • nowe pokolenia wymuszą nowe standardy działań pracodawców – prowadzenie świadomego biznesu zgodnego z zieloną transformacją.

Poinformowała, że dla poprawy sytuacji na rynku pracy w województwie, Wojewódzki Urząd Pracy duże nadzieje wiąże z realizacją dwóch projektów: „Kierunek – Rozwój” i „Kierunek – Integracja”. Pierwszy stawia na podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Projekt będzie oferował dostęp do usług rozwojowych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych oraz systemu bonowego. Drugi projekt ma na celu integrację cudzoziemców (zwłaszcza z Ukrainy) na rynku pracy poprzez m.in. podwyższanie kompetencji językowych i zawodowych. 

Kolejną prezentację przedstawił  Pan Michał Banasiak – główny specjalista Biuro ds. Społecznych Wydział Programowania Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  pt. „Usługi rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”. Poinformował, że o podjęciu decyzji o wsparciu usług rozwojowych zdecydowała diagnoza, z której wynika m.in. niski odsetek dorosłych w regionie uczestniczących w procesie szklenia (trzykrotnie niższy od średniej w UE) oraz konieczność osiągnięcia celów przyjętych w dokumentach strategicznych w tym zakresie. Usługi rozwojowe finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wskazał, że projekt „Finansowanie i upowszechnianie usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo, studia) w systemie popytowym Bazy Usług Rozwojowych” dedykowany jest pracownikom, właścicielom i kadrze zarządzającej przedsiębiorstwami z przyjęciem  zasady, że sam pracodawca będzie wzbogacał usługi rozwojowe zgodnie ze swoimi potrzebami. Szczególnie promowane będą działania nakierowane na: zieloną gospodarkę i gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwiększenie liczby jednostek świadczących usługi rozwojowe oraz na działania mające na celu wzrost świadomości potrzeb uczenia się przez całe życie. W Programie zawarto trzy podstawowe wskaźniki: liczba objętych wsparciem MŚP, liczba pracowników oraz liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej. Dodatkowe wskaźniki dotyczą dużych przedsiębiorstw oraz „zielonych kwalifikacji”. Prelegent zwrócił uwagę, że dotychczas pojęcie zielonych kwalifikacji nie zostało zdefiniowane na poziomie krajowym i jest różnie rozumiane w poszczególnych regionach kraju. Operatorem usług rozwojowych w województwie kujawsko-pomorskim będzie WUP w Toruniu. Poinformował, że projekt będzie kontynuacją Regionalnego Funduszu Szkoleniowego z poprzedniej perspektywy finansowej, realizowanego przez siedem lat. Przy wyborze projektów dla wsparcia usług rozwojowych preferencje będą miały usługi związane z zieloną i cyfrową transformacją oraz z gospodarką o obiegu zamkniętym. Prelegent przedstawił też drugi projekt związany ze wsparciem usług rozwojowych (Regionalny Fundusz Szkoleniowy II) składający się z trzech części: wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności firm oraz poprawa stabilności zatrudnienia. Również ten projekt skierowany będzie głównie do MŚP i ich pracowników. Poziom dofinansowania usług rozwojowych będzie zróżnicowany w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Procentowy poziom dofinansowania ustalono na 70% z możliwością zwiększenia o 10% m.in. dla usług rozwojowych związanych z zieloną i cyfrową transformacją oraz usług prowadzących do nabycia kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Godnym uwagi jest pomysł wykorzystania doradców mobilnych do informowania o projekcie (świadczenie usług konsultacyjno-doradczych z dojazdem do klienta). Analizując Bazę Usług Rozwojowych (BUR) zauważył, że tylko 4% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w BUR pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. I to właśnie było głównym motywem uruchomienia środków w programie na ich upowszechnianie.

Na zakończenie swej prezentacji odpowiedział na pytania zadane przez Moderatora: Co rozumie się przez pojęcie „kwalifikacje” i czy promuje się w projekcie uzyskanie dokumentów potwierdzających zdobycie nowych umiejętności? Odpowiadając, prelegent jeszcze raz powtórzył, że podstawowy poziom dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 70%, a dodatkowe 10%uzyskać można wtedy, gdy usługa kończy się kwalifikacją wpisaną w ZRK i ma ustalony kod.

Pani Agnieszka Pryba Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu przedstawiła sposób realizacji „zielonej transformacji” na bazie działań szkoły, którą reprezentuje. Przekazała, że w strukturze Zespołu Szkół Technicznych funkcjonuje technikum kształcące w zawodach: technik budownictwa, technik dekarstwa, technik logistyki, technik geodezji i technik teleinformatyk oraz szkoła branżowa pierwszego stopnia kształcąca w zawodach: murarz, tynkarz, dekarz. Oceniła, że nauką w szkole technicznej jest duże zainteresowanie i nie ma problemów z naborem uczniów. Udało się nawet przeprowadzić nabór na mało atrakcyjny wśród młodzieży, a deficytowy zawód – technik dekarz. Brak jest natomiast chętnych do nauki w szkołach branżowych  pierwszego stopnia. W Zespole Szkół Technicznych w Toruniu dostosowanie do zielonej transformacji przejawia się m.in. w następujących działaniach:

 • aktualizacja programów nauczania,
 • edukacja praktyczna,
 • edukacyjne projekty badawcze,
 • inwestycje w zieloną infrastrukturę na terenie szkoły,
 • rozwój nowych kierunków zawodowych ,
 • współpraca (partnerstwo) z lokalnymi firmami,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • aktywizacja uczniów i nauczycieli w realizacji projektów proekologicznych,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej,
 • ewaluacja i monitorowanie postępów w zakresie zielonej transformacji Szkoły.

Nawiązując do zgłaszanych uwag we wcześniejszych prezentacjach odnośnie problemu udziału kobiet w budownictwie, Pani Agnieszka Pryba poinformowała, że w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu sytuacja jest dość optymistyczna. W zawodzie technik budownictwa kształci się bowiem 63 dziewcząt na 169 uczniów (37%). Zauważyła natomiast, że występują ogromne problemy z naborem do zawodów, które łączą się z pracą fizyczną. Uważa, że w szkołach technicznych należałoby wprowadzić do programu nauczania przedmiot „zajęcia techniczne”, w ramach którego nauczano by obsługi podstawowych narzędzi i urządzeń. Taki postulat skierowała do Ministerstwa.

Z kolei Pan Andrzej Rajkiewicz reprezentujący NAPE S.A. przedstawił informację o możliwościach wykorzystania elementów prefabrykowanych do renowacji budynków. Wskazał na korzyści wynikające z ich zastosowania. W kontekście braków kadrowych w budownictwie, najważniejszym przy zastosowaniu tej technologii jest mniejsze zapotrzebowanie na pracowników na „placu budowy”. Zdecydowanie  krótszy jest też czas termomodernizacji, a jednocześnie gwarantowane są efekty jakościowe i estetyczne. Wyzwaniem natomiast jest przede wszystkim wyższy koszt inwestycji i konieczność bardzo precyzyjnego projektowania. Zastosowanie technologii z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych zobrazował następnie krótkimi filmikami z realizowanych inwestycji w Niemczech.  

Pan Tomasz Laskowski –  Prezes Zarządu Inside Park S.A. na przykładzie swojej firmy, przedstawił zasady i efekty renowacji obiektów, w tym zabytkowych kamienic zgodnie z wymogami ESG (Środowisko, Społeczeństwo, Zarządzanie). Wszystkie realizowane przez firmę inwestycje są innowacyjne i spełniają wymogi środowiskowe, społeczne i korporacyjne. Przy realizowanych „zielonych” inwestycjach, oprócz zagadnień typowo technicznych i technologicznych kieruje się ponadto zasadami m.in.: poprawy standardów ekologicznych obiektów, tworzenia wspólnej zielonej przestrzeni, szacunku dla tradycji i historii, szacunku dla kultury i sztuki. Żeby zapewnić społeczną odpowiedzialność w biznesie w firmie stosuje się jako zasadę: proekologiczne działania i postawy pracowników, równość pracowników oraz jasną przejrzystość komunikacji pracowników.

Następnie rozpoczęła się część dyskusyjna warsztatów, której moderatorem był Pan Jan Twardowski.

Na pytanie na czacie o kwalifikacje certyfikowane regionalnie i mikropoświadczenia Pan Michał Banasiak poinformował, że pilotaż tego rozwiązania będzie wdrażany przez Instytut Badań Edukacyjnych w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Nie ma natomiast aktualnie planów, co do wprowadzenia kwalifikacji certyfikowanych regionalnie na wzór Małopolskich Standardów Usług Szkoleniowo-Edukacyjnych. Nie wykluczone jest natomiast, że operatorzy właściwych regionalnych projektów wyjdą z taką inicjatywą.

Na pytanie na czacie o Wojewódzki Zespół Koordynacyjny w Kujawsko-Pomorskiem przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przekazał informacje, że WZK powołany został już w 2022 r., a za projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz nauki przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” odpowiada Departament Edukacji w  Urzędzie Marszałkowskim. Przekazał też skład instytucjonalny Zespołu w poszczególnych jego pięciu filarach: Edukacja, Gospodarka, Zarządzanie Strategiczne, Fundusze Europejskie, Dialog Społeczny.

Dalej dyskusja w dużej mierze koncentrowała się na problemach edukacji w szkołach technicznych i edukacji dorosłych.

Jeden z dyskutantów (przedstawiciel szkolnictwa technicznego) zwrócił uwagę na niewystarczające i nieuporządkowane działania w zakresie praktycznej nauki zawodu. Jego zdaniem tylko praktyczna nauka wyposażyć może ucznia w praktyczne kompetencje, niezbędne na rynku pracy. Obserwując relacje szkoła-pracodawca zauważył, że nie ma pełnej zgodności co do przystosowania pracowników do wykonywania określonego zawodu. Obserwuje się w wielu przedsiębiorstwach zjawisko preferencji zatrudniania pracowników bez odpowiednich kwalifikacji, ale nisko opłacanych. Dyskutant wnioskował o preferencje w projektach wsparcia tych przedsiębiorców, którzy przy realizacji zadań wykorzystywać będą pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

W toku dyskusji pojawiło się pytanie – co należy rozumieć przez odpowiednie kwalifikacje. Dyskutanci na tak postawione pytanie nie potrafili dać jednoznacznej odpowiedzi.

W trakcie dyskusji o preferencjach w projektach wsparcia usług rozwojowych Pan Michał Banasiak przekazał, że projekt skierowany jest w 90% do MŚP, a inne podmioty w realizowanym w województwie projekcie uczestniczyć będą w znikomej liczbie. Jeżeli chodzi o preferencje dla innych usług rozwojowych, to wyartykułowane są preferencje dla usług związanych z zieloną i cyfrową transformacją oraz z gospodarką o obiegu zamkniętym. Przekazał ponadto, że premiowane będą kwalifikacje, które wpisane są do ZRK, co wynika też z wytycznych krajowych, Wiedząc o tym, że w czasie trwania projektu zmienić się może sytuacja na rynku pracy, zezwala się operatorowi projektu na własne określenie preferencji. Przedmiotowy projekt wsparcia w małym tylko zakresie skierowany jest do nauczycieli. Dla szkół dedykowane są inne, specjalne projekty, w tym na podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, ale z zaznaczeniem, że tylko dla kadry, która jest już w szkole zatrudniona.

Na pytanie moderatora o system zachęt w kształceniu w zawodach zielonych Pan Michał Banasiak poinformował, że w projekcie wsparcia usług rozwojowych zielone kompetencje i zielona transformacja to jeden z elementów, gdzie można uzyskać podwyższony poziom dofinansowania do 80%. – Jeśli jednak sama skala dofinansowania zyskała uznanie dyskutantów, to pojawiła się wątpliwość czy dodawane do 70% dodatkowe 10%, a raczej skala relacji wsparcie i dodatku – zachęty  7:1 jest wystarczająco silnym sygnałem do sterowaniem kierunkiem rozwoju kształcenia.

W trakcie dyskusji przedstawiono założenia jednego z takich projektów pt. „Zielona transformacja w toruńskich szkołach zawodowych – dostosowanie szkół do wymogów zielonej transformacji, podnoszenie wśród nauczycieli i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności związanych z zieloną transformacją”, który przewiduje się do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Jego główne elementy składowe to m.in.: wsparcie dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z zieloną transformacją, wsparcie dla nauczycieli ukierunkowane m.in. na podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji, wsparcie dla szkół lub placówek kształcenia zawodowego (doposażenie sprzętowe, pomoce dydaktyczne), wsparcie dla zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W dyskusji zwrócono uwagę, że bardzo dobrym sposobem promocji zielonych zawodów są konkursy branżowe i przedmiotowe. Ponadto przykład z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, gdzie od wielu lat prowadzi się bardzo atrakcyjny wśród młodzieży szkół podstawowych konkurs pod hasłem „ Od przyrodnika do technika”. Kierowany on jest do uczniów szkół podstawowych z całego województwa. Jest to konkurs objęty patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i cieszący się dużą popularnością. Taki konkurs jest bardzo dobrą formą promocji i zachęty do edukacji w szkole technicznej. Temu celowi służy też funkcjonująca w szkole w otwartej formule Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii. Jeszcze bardziej efektywną formą promocji zielonych zawodów jest działalność centrów edukacji. W województwie taką funkcję pełni Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, którego misją jest pobudzanie kreatywności i inspirowanie młodzieży do samodzielnego odkrywania świata nauki. W interaktywny sposób zachęca się do aktywnego przyswajania wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze. W Centrum prowadzi się specjalistyczne warsztaty i zajęcia w pracowniach. Organizuje się  szereg wydarzeń popularno-naukowych.

Dobrą formą promocji zawodów zielonych będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy projekt edukacyjny z wykorzystaniem innowacyjnej techniki VR (wirtualna rzeczywistość). Aplikacje edukacyjne oparte na wirtualnej rzeczywistości mogą być wykorzystywane jako bardzo atrakcyjne narzędzie do wizualizacji np. maszyn, urządzeń, technologii i eksperymentów. Poprzez interaktywne lekcje i symulacje nauczyciele zyskują możliwość lepszego przekazywania treści edukacyjnych, zwłaszcza z przedmiotów zawodowych. Aplikacje edukacyjne VR są narzędziem uniwersalnym, znajdującym swoje zastosowanie w każdej dziedzinie edukacji. Wirtualna rzeczywistość wprowadza uczniów w trójwymiarowy świat, pozwalając zobaczyć w zasięgu ręki przedmioty i zjawiska niedostępne na zwykłej lekcji. Mogą też być uzupełnieniem zajęć praktycznych.

W dyskusji poruszono też problem „starzenia się” kadry w szkołach zawodowych. W ocenie przedstawiciela WUP wiek kadry na kierunkach ściśle  zawodowych w regionie ocenia się na około 50–55 lat. Poprawie sytuacji w tym zakresie ma służyć realizacja projektu WUP „Kierunek – Rozwój” ukierunkowany na podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób dorosłych na terenie województwa, w tym osób uczących się.

W dyskusji zasygnalizowano też nierozwiązany problem z „zagospodarowaniem” siedemnastolatków z tak zwanej luki edukacyjnej. Propozycje WUP w tym zakresie to: wolontariat i praktyki.

Na zakończenie moderator zaprosił uczestników spotkania do dołączenia do platformy współpracy na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego. W tej platformie biorą udział przedstawiciele kluczowych instytucji krajowych, współdziałających na rzecz stworzenia mapy drogowej w tej dziedzinie. Ich zadaniem jest opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów przygotowywanych przez zespół ekspertów projektu BuildUp Skills. Zachęcił również do zapoznania się z pierwszą wersją Krajowej Mapy Drogowej i rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z uwzględnieniem działań do 2030 r. Wskazał adres internetowy strony projektu https://bups.kape.gov.pl/ oraz zachęcił uczestników do wypełnienia krótkiej ankiety służącej do zaopiniowania dokumentu.

Kończąc warsztaty moderator podziękował uczestnikom za udział w dyskusji. Zauważył, że dyskusja była owocna. Wynika z niej, że identyfikuje się potrzebę realizacji zadań w szkolnictwie branżowym mających wpływ na poprawę jakości i skuteczności kształcenia zawodowego dostosowanych do potrzeb rynku pracy, w tym wymogów zielonej i cyfrowej transformacji. W tym zakresie niezbędne jest prowadzenie działań związanych z podnoszeniem umiejętności uczniów (głównie przez realizację kształcenia praktycznego na rzeczywistych stanowiskach pracy), nabywaniem kompetencji (w tym cyfrowych) oraz kwalifikacji zawodowych, zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Tak samo ważne są usługi rozwojowe prowadzące  do podwyższania kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. 

Jako wnioski końcowe z przeprowadzonych warsztatów uznać można:

 • potrzeba zdefiniowania pojęcia „kwalifikacje” i „zielone kwalifikacje”,
 • sugeruje się przywrócenie w programach nauczania przedmiotu „zajęcia techniczne”,
 • warty rozważenia jest pomysł wykorzystania doradztwa mobilnego w kampaniach informacyjno-promocyjnych,
 • w projektach związanych z usługami rozwojowymi wyżej preferowane powinny być usługi związane z zieloną i cyfrową transformacją,
 • są dostępne dofinansowania do szkolnictwa zawodowego, zarówno dla nauczycieli zawodu jak i dla wyposażenia placówek.

Na zakończenie, prowadzący warsztaty Pan Szczepan Burak i Pan Jerzy Piotrowiak serdecznie podziękowali uczestnikom za liczny udział. Poinformowali, że prezentacje  znajdą się na stronie internetowej RAPEiŚ https://rapeis.wixsite.com/moja/aktualnosci  oraz na stronie projektu https://bups.kape.gov.pl/.

Scroll to Top