Relacja z III seminarium krajowego projektu BUPS II Poland

W dniu 15 marca 2024 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbył się Trzeci warsztat partycypacyjny projektu Build Up Skills II Poland.

Prezentacje poprzedzone zostały wystąpieniem wprowadzającym przypominającym cele i założenia projektu BUILD UP SKILLS II. (Pani Joanna Ogrodniczuk – KAPE)

W prezentacji poświęconej projektowi Construction Blueprint Pan Jakub Kus – ZZ Budowlani –przedstawił kluczowe rezultaty tego projektu korespondujące z obszarem zainteresowania BUPS II. Zwrócił szczególnie uwagę na przegląd profili zawodowych w budownictwie pod kątem umiejętności związanych z EE i OZE. Podkreślił znaczenie inicjatywy tworzenia europejskich profili umiejętności. Zaprezentował obszary referencyjne szkoleń (wraz z ich przykładami) w zakresie EE i OZE, a także kursy szkoleniowe dotyczące bezpiecznego użytkowania materiałów budowlanych produkowanych w nowych technologiach. Omówił metodologię badań w projekcie, założenia Europejskiego Obserwatorium Umiejętności w Budownictwie, a także założenia Sojuszu na rzecz Umiejętności w Budownictwie.

Pan Jan Twardowski – SAPE przedstawił i omówił rezultaty drugiej edycji seminariów regionalnych projektu BUPSII – wraz z rekomendacjami uczestników seminariów do Mapy Drogowej. W swej prezentacji Pan Arkadiusz Węglarz – KAPE – przedstawił projekt końcowy Mapy Drogowej po konsultacjach z członkami Platformy projektu i uwzględnieniu uwag zgłaszanych podczas seminariów regionalnych.

Po przerwie odbyła się sesja wystąpień (online) interesariuszy sektora nt. potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników budownictwa.

Pani Agnieszka Stawiarska – Fala Renowacji – przedstawiła inicjatywę szkoleniową adresowaną do firm budowlanych i hurtowni. Podkreśliła potrzebę stałego kontaktu z wykonawcami budowlanymi, ale także kontaktu i wymiany doświadczeń ze szkołami branżowymi – w tym potrzebę łączenia form zdalnych z bezpośrednim kontaktem z odbiorcami. Podstawowym problemem systemu kształcenia formalnego jest ograniczony dostęp do praktyk zawodowych. Kształcenie w zakresie EE nie jest także standardem w kształceniu studentów uczelni technicznych. Stąd potrzeba podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie już po ukończeniu studiów inżynierskich w firmach. Moduł kształcenia w zakresie EE powinien być obowiązkowy w programach studiów na kierunku budownictwo. Odniosła się także do problematyki zatrudnienia kobiet w sektorze budownictwa, podkreślając, że są one obecne nie tylko w obszarze projektowania, ale w coraz większym zakresie w sektorze prac wykończeniowych.

Pani Ewa Tarchalska – Instytut Rozwoju Miast i Regionów – omówiła wdrażanie elementów EE i OZE w praktyce działalności i planowaniu gmin. Praktycznie wszystkie plany gminne (programy ochrony środowiska i rewitalizacji) zawierają komponenty związane z termomodernizacją. Podobnie na szczeblu powiatów i województw. Pozytywnym zjawiskiem jest szybka reakcja i uaktualnianie planóww związku ze zmianami prawa. Prelegentka zwróciła uwagę na oddziaływanie programów Czyste Powietrze, Stop SMOG, Infrastruktura, Klimat i Środowisko, a także Zielonego Funduszu Gwarancyjnego na polityki samorządu i władz regionalnych. Podkreśliła znaczenie nowego impulsu do zmian wynikającego z nowelizacji dyrektywy EPDB.

Pani Sabina Augustynowicz – Administrator 24 – omówiła zakres potrzeb kompetencyjnych pracowników sektora obsługi nieruchomości w zakresie efektywności energetycznej. Zwróciła szczególnie uwagę na kompetencje zarządców nieruchomości. Podkreśliła potrzebę aktualizacji zakresów obowiązków zarządców w tym obszarze gospodarowania nieruchomościami w trakcie ich eksploatacji.

Po wystąpieniach i prezentacjach odbyła się dyskusja uczestników warsztatów moderowana przez Pana Jakuba Kus.

Pan Waldemar Joniec – Rynek Instalacyjny – odniósł się do rekomendacji projektu. Podkreślił potrzebę wyodrębnienia bloku rekomendacji dla pracodawców i ich organizacji, jako kluczowych interesariuszy i odbiorców Mapy Drogowej. Konieczne jest przełożenie zapisów Mapy Drogowej na konkretne działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników w firmach i ich szkolenia praktycznego.

Pan Krzysztof Symela – Łukasiewicz ITeE – zwrócił uwagę na system kształcenia formalnego. Mimo ograniczonego zainteresowania kształceniem szkolnym, wciąż dysponują one dużą grupą uczniów, którym należy zapewnić odpowiednie warunki nabywania nowych umiejętności. W tym kontekście podkreślił konieczność nowego podejścia do kształcenia dualnego. To pracodawcy powinni mieć wpływ na format tego kształcenia. Zwrócił uwagę na potrzebę wyodrębnienia ustawy o kształceniu zawodowym.

W trakcie dalszej dyskusji odnoszono się bezpośrednio do projektu nowej Mapy Drogowej. Ponownie zwrócono uwagę na potrzebę odniesienia się do danych z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Uczestnicy warsztatu reprezentujący środowiska pracodawców i pracowników budownictwa oraz edukacji podkreślali potrzebę aktualizacji programów kształcenia na poziomie wyższym, a także podstaw programowych, jak i podjęcie praktycznych działań mających na celu określenie danych na temat potrzeb w zakresie nowych umiejętności w sektorze gospodarki nieruchomościami. Dyskutanci (uczestnicy stacjonarni jak i online) zwracali szczególną uwagę na konieczność dopasowania programów szkolenia do realnych potrzeb rynku i przedsiębiorstw oraz systemu potwierdzania umiejętności. Kluczową rolę w definiowaniu tych potrzeb jak i kreowaniu programów, a także metodszkoleniowych powinni odgrywać pracodawcy. Zwracano przy tym uwagę na szczególny charakter potrzeb MŚP w budownictwie.

Przedstawiciel Urzędu Pracy wskazywał na działania dostosowujące programy publicznych służb zatrudnienia do nowych potrzeb w zakresie kształcenia pracowników. Wyraził też nadzieję, że Branżowe Centra Umiejętności będą nowym impulsem do podniesienia jakości kształcenia i szkolenia praktycznego.

Podczas III warsztatu pojawiło się szereg sugestii i rekomendacji, z których wiele odzwierciedlało postulaty zgłaszane podczas II edycji seminariów regionalnych.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że:

  • należy dokonać przeglądu podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz kompetencji w zakresie EE, OZE i gospodarki niskoemisyjnej w programach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Wszystko wskazuje na to, że kształcenie ustawiczne będzie kluczową formą szkolenia i edukacji specjalistów w tym zakresie.
  • konieczne jest zwiększenie liczby kwalifikacji wolnorynkowych z obszaru EE i OZE włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
  • należy podkreślić w nowej KMD postulat dofinansowania szczególnie inwestycji w EE i OZE, które są wykonywane przez certyfikowany personel (postulat zgłoszony także w trakcie II warsztatu).
  • w nowej KMD szczególnie ważna jest lista priorytetowych działań w dziedzinie edukacji i rozwoju umiejętności na potrzeby EE i OZE (postulat zgłoszony także w trakcie I warsztatu).
  • w nowej KMD powinien pojawić się postulat certyfikacji osób w zakresie umiejętności stosowania najnowszych technologii energooszczędnego i nisko- lub zeroemisyjnego budownictwa (postulat zgłoszony także w trakcie I warsztatu).
  • w celu zapewnienia wdrożenia nowej Mapy Drogowej i zapewnienia trwałości innych rezultatów projektu BUPS II potrzebne jest podjęcie stałej współpracy i koordynacji działań z organizacjami pracodawców (związkami i izbami gospodarczymi).
  • podkreślano kluczową rolę Ministra Rozwoju i Technologii dla wdrożenia rekomendacji Mapy Drogowej. Część z tych rekomendacji wymaga dodatkowych działań legislacyjnych.
  • podkreślono konieczność wdrożenia nowych instrumentów finansowych wspierających kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie umiejętności EE i OZE adresowanych do pracodawców i bezpośrednio pracowników.
Scroll to Top