Zakończenie realizacji projektu BUILD UP Skills II Poland – podsumowanie

Build Up Skills II Poland to ambitny projekt, który skupił się na opracowaniu Strategii zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku, znanej jako Krajowa Mapa Drogowa. Projekt trwał przez 18 miesięcy, od listopada 2022 roku do kwietnia 2024 roku, i był częścią inicjatywy Unii Europejskiej mającej na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wsparcie transformacji sektora budowlanego w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Projekt BUPS II Poland został zrealizowany na szczeblu krajowym z udziałem partnerów publicznych odpowiedzialnych za realizację Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, kształcenie i szkolenie na potrzeby sektora budowlanego, instytucji rynku pracy, instytucji badawczych, partnerów niepublicznych reprezentujących pracodawców występujących w sektorze budownictwa. Wsparcie na poziomie krajowym zapewniły Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto, w siedmiu regionach (Dolny Śląsk, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Śląsk), w których działają zarówno agencje energetyczne i podmioty sektora budowlanego zrzeszone w Stowarzyszeniu “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE), Związku Zawodowym „Budowlani” oraz Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w Budownictwie, odbyły się spotkania regionalne, które przyczyniły się do wypracowania efektów projektu

Krajowa Mapa Drogowa, będąca głównym rezultatem tego projektu, nie tylko analizuje aktualne trendy i prognozy rozwoju, ale także wskazuje kluczowe obszary wpływające na sektor budowlany w Polsce do 2030 roku. Dokument identyfikuje problemy i sugeruje kierunki zmian, co jest kluczowe dla tworzenia efektywnych strategii umożliwiających optymalną realizację termomodernizacji budynków.

Podczas tworzenia Krajowej Mapy Drogowej uwzględniono analizę status quo, badania ankietowe oraz doświadczenia członków konsorcjum i organizacji branżowych. Zostały wzięte pod uwagę opinie kluczowych interesariuszy sektora budowlanego, w tym przedsiębiorców, pracowników, instytucji rządowych i lokalnych społeczności.

Jednym z głównych celów projektu BUPS II Poland było ponowne uruchomienie Krajowej Platformy Współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków. 

Głównymi celami działania platformy jest:  

  • Mobilizacja zainteresowanych uczestników rynku do wyrażania opinii i składania wniosków do tworzonej Strategii podnoszenia kwalifikacji 
  • Udział zainteresowanych uczestników rynku w publicznych konsultacjach dokumentów składających się na tworzoną Strategię podnoszenia kwalifikacji 
  • Przyjęcie ustaleń Strategii do realizacji przez zainteresowanych uczestników rynku w ramach ich działania 
  • Kontynuacja udziału w pracach Platformy Współpracy i Komunikacji BUILD-UP Skills II po zakończeniu Projektu 

W trakcie trwania projektu do platformy przystąpiły łącznie 34 organizacje.

Jednym z kluczowych rezultatów projektu było zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników w sektorze budowlanym, którzy posiadają umiejętności niezbędne do efektywnej modernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków. W projekcie tym przeprowadzono działania edukacyjne i informacyjne, w tym 14 warsztatów regionalnych, 3 krajowe oraz konferencję podsumowującą projekt. Krajowe warsztaty partycypacyjne odgrywały kluczową rolę w upowszechnianiu jego rezultatów oraz angażowaniu interesariuszy sektora budownictwa. Regionalne Warsztaty Partycypacyjne miały na celu stworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz debaty na temat wyzwań i możliwości dotyczących strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego i odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce z perspektywy regionalnej.  

Projekt Build Up Skills II Poland ma istotny wpływ na rozwój sektora budowlanego w Polsce, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności branży poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Stanowi on istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz ochrony środowiska, zachęcając do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach oraz zwiększenie ilości wykwalifikowanych pracowników.

Scroll to Top